Damm i vissa yrken kan öka risken för RA

Damm i vissa yrken kan öka risken för RA

De senaste åren har det kommit allt fler forskningsresultat som pekar på att risken att drabbas av reumatoid artrit (RA) ökar när en person andas in hälsofarligt damm i sitt arbete. En av forskarna är Anna Ilar, som arbetar och har doktorerat vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet.

RA är en sjukdom som inte bryter ut av en enda orsak. Det är istället en kombination av riskfaktorer och ärftliga förutsättningar som samverkar. Att röka är den mest kända riskfaktorn, som sätter igång en reaktion i lungorna. På samma vis som cigarettrök är skadlig tyder nu allt mer forskning på att även damm och kemikalier under lång tid kan utlösa RA bland genetiskt mottagliga personer.

– Det är positivt och hoppfullt att hitta faktorer som går att förebygga, säger Anna Ilar. Det kan vara skönt att få en förklaring eller en ökad förståelse varför man ha fått en viss sjukdom. Detta kanske kan ge svaret till några av dem. 

Anna Ilar började tidigt titta på kopplingen mellan olika yrken och RA:

– Redan under tiden som masterstudent undersökte jag samband mellan yrke och koppling till ökad risk för ledgångsreumatism, säger Anna Ilar. Där såg vi att exempelvis elektriker hade en ökad risk. Det gjorde mig nyfiken på att titta vidare på vad det berodde på. 

I den första publicerade studien fortsatte Anna Ilar att granska kopplingen mellan yrke och ökad risk för RA. Hos männen syntes en fördubblad risk för personer inom el och elektronik samt hos maskinförare, jämfört med yrken som kontorsarbete. Bland murare och betongarbetare var risken nästan tre gånger så hög. Hos kvinnor syntes en något ökad risk hos undersköterskor och vårdbiträden.

Studien tog hänsyn till olika typer av levnadsvanor, såsom rökning, alkoholvanor och övervikt. Därmed pekade studien på att det kan vara något i arbetsmiljön hos de här grupperna som ger upphov till den ökade risken att drabbas av RA. Projektet baserades på resultat ur EIRA-studien, som studerar både miljöns och genetikens påverkan på uppkomst och förlopp av RA. Studien baserades på enkäter från cirka 3 500 personer med RA och 5 500 personer utan RA.  Läs mer om Eira-studien här

Kvartsdamm och asbest ger ökad risk

I en senare studie undersöktes om personer som arbetat med kvartsdamm eller asbest hade en ökad risk för RA. Resultaten visade att män som hade varit exponerade för kvartsdamm eller asbest hade en ökad risk jämfört med arbetare som inte hade varit exponerade för dessa ämnen. Det kan förklara den ökade risken för de som arbetar inom byggbranschen och produktionsrelaterade yrken. Det kunde inte bevisas att kvinnor hade en ökad risk. Men färre kvinnor än män hade arbetat i dessa miljöer och de som varit exponerade hade arbetat en kortare tid och varit exponerade för lägre halter än sina manliga kollegor. 

– Jag hade inte förväntat mig så stora skillnader mellan män och kvinnor, säger Anna Ilar. När vi tittade på yrken i EIRA-studien såg vi en ökad risk framför allt hos män jämfört med kvinnor. När vi senare fick tillgång till ett större datamaterial från olika register såg vi återigen inte någon ökad risk bland kvinnor. Då började jag förstå att det handlade om skillnaden i mäns och kvinnors yrken, kopplade till vilka arbetsuppgifter en person har och hur länge en person arbetat i yrket. 

Organiskt damm – trä, djur, papper, textil och mjöl 

Även organiskt damm från trä, djur, papper, textil och mjöl har undersökts. Där syntes en svagt ökad risk för ledgångsreumatism för personer som under en längre tid varit exponerade för damm från djur och textil. Risken ökar ju längre en person har varit i kontakt med dammet. I ytterligare ett projekt undersöktes kvinnor i Malaysia som exponerats för textildamm i sitt arbete. Projektet baserades på MyEIRA-studien som har ett liknande upplägg som EIRA studien men utförd i Malaysia. Resultaten visade att de kvinnor som varit exponerade för textildamm också hade ökad risk för RA. Risken var extra stor för de som också bar på den mest kända genetiska riskfaktorn. Läs mer om den Malaysiska MyEIRA-studien här

Framtida forskning inom exponering av luftburna ämnen

– Det skulle vara intressant att utföra motsvarande studier i andra länder, säger Anna Ilar. Exponeringsnivåerna för de olika ämnena kan fortfarande vara mycket höga på många platser. I Sverige har vi väldigt bra arbetsmiljölagstiftning. Tittar vi på asbest till exempel så förbjöds det i Sverige under 80-talet och ändå finns det en indikation på att det finns en ökad risk. Men många länder har fortfarande inget förbud mot asbest och exponeringsnivåerna där är mycket högre än i Sverige. 

Anna Ilar anser också att det behövs fler studier om exponering från andra luftburna ämnen som exempelvis svetsgaser och olika metaller. Dessutom vore det bra att titta på hur exponering påverkar sjukdomen när en person redan drabbats av RA. 

– Vi vet att det finns flera hälsofördelar för personer med RA om de slutar röka, säger Anna Ilar. Kan det vara så vid exponering av den här sortens ämnen också? 

Referenser:

1. Ilar, A. Airborne occupational exposures and risk of developing rheumatoid arthritis. Institute of Environmental Medicine Thesis for doctoral degree (Ph.D.) 2019.