Ta ett kulturpiller – må bättre!

Ta ett kulturpiller – må bättre!

Kan kultur hjälpa den som är kroniskt sjuk och kanske lever med smärta? Ja, är svaret i en ny rapport från WHO. Rapporten har sammanställt resultatet från över 3 000 vetenskapliga studier. Det finns många exempel på hur hälsa hänger ihop med kultur, såsom dans, konst eller litteratur. Även i Sverige finns forskning som visar att vi mår bra av både sång, konstutställningar och slöjd. 

Under de senaste två decennierna har forskningen om kulturens effekter på hälsa och välbefinnande ökat kraftigt. Nu har Världshälsoorganisationen, WHO, gjort en kartläggning av all forskning inom området. Rapporten refererar till över 3 000 studier, vilket gör den till den mest omfattande sammanställningen hittills. Kultur i detta sammanhang kan syfta på allt från litteratur, bildkonst, musik och dans till eget skapande och konstupplevelser.

WHO hoppas kunna öka medvetenheten bland beslutsfattare om det viktiga förhållandet mellan kultur och hälsa, men också för behandling och rehabilitering av personer med olika sjukdomar. Det handlar helt enkelt om att öka kunskapen och utveckla hälsorelaterade kulturprogram för att främja folkhälsan. (1)

Konst, musik och dansterapi ökar välmåendet

I den samlade rapporten redovisas studier om en mängd kulturformer som kan förebygga ohälsa och förbättra välbefinnandet. Resultaten visar att kultur kan användas som en del av en behandling eller rehabilitering för att exempelvis hjälpa människor med mild, måttlig och svår psykisk sjukdom, trauma eller missbruk. Studier visar också att kultur kan förbättra mental hälsa, fysisk funktion samt socialt och emotionellt välbefinnande hos personer med kroniska tillstånd, såsom sjukdomar i nervsystemet. (3)

Här kommer några fler exempel:

  • Konstterapi kan hjälpa till med självhantering av kroniska och långvariga tillstånd. Konst har också visat sig minska fysiskt och psykiskt lidande och biverkningar av läkemedel. 

  • Kultur på recept-program har visat på resultat som minskningar av ångest, depression och annan psykisk påfrestning.

  • Dansterapi visat på tydliga resultat att lindra symtomen vid psykisk ohälsa.

  • Musikterapi har visat sig ha gynnsamma effekter på personer med hjärt- och kärlsjukdom. Sång har visat sig ge lindring vid kroniska tillstånd i andningsorganen och vid cystisk fibros.  (2)

Kultur på recept - forskningsprojekt om långvarig smärta och kultur

I samverkan mellan Smärtcentrum vid Danderyds sjukhus och Stockholms läns landstings kulturförvaltning genomfördes två pilotprojekt med syfte att undersöka hur kultur kan påverka personer med långvarig smärta. Denna rehabiliteringsform fick sedan namnet Kultur på recept.

I projektet fick deltagarna möjlighet att bland annat dansa, gå på konstutställning, besöka bibliotek och slöjda. I projektet konstaterade man att aktiviteterna gjorde det möjligt för deltagarna att lämna en vardag som dominerades av smärtproblematiken. Erfarenheten var att deltagarna i allt mindre grad lät sig begränsas när de deltog i olika de olika aktiviteterna. Kulturen talade till det friska, inte till det sjuka.

- Vi vill att människor ska komma ur den negativa spiralen för att kunna leva sina liv trots sin långvariga smärta, säger Monika Löfgren på Smärtcentrum på Danderyds sjukhus, där studien utfördes. Vårt uppdrag inom vården är att begränsa det sjuka - men med ett omvänt perspektiv med fokus på det friska blir annat också möjligt. Vi lärde oss väldigt mycket av att göra projekt som dessa. (4, intervju Monika 2019) 

Sång ökade hormon som gör oss lugna

Christina Grape Viding har arbetat inom vården i 30 år som sjuksköterska och är doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventiv Medicin i Uppsala, där hon forskar i hur kulturen påverkar oss. 

- Under tiden som jag studerade folkhälsa tog jag sånglektioner, säger Christina Grape Viding. Där dök tanken upp om det går att mäta den upplevelsen. Går det att se i blodprover vad som händer när man sjunger?

Studien bestod av både amatörer och professionella sångare. Den genomfördes under en sånglektion och visade en ökning av hormonet Oxytocin för 13 av de 16 sångeleverna. Oxytocin kan man kalla är ett lugn och ro-hormon som får oss att må bra. Något som också var intressant var att amatörsångarna upplevde sig gladare än de professionella sångarna. Men båda grupperna kände sig mer energifulla.

- Våra kroppsliga system är hela tiden aktiva och närvarande under sången. Vi blev mer avspända, arbetar med andningen och kan på så sätt få en bättre förmåga att hantera stress. Det kan beskrivas som att sången ger små duschar av lyckliga hormoner, berättar Christina Grape Viding.  

- Musiken påverkar oss mer än vad vi tror, den kan ge starka upplevelser. Vi blir tvungna att befinna oss här och nu. Det ger också en ökning av kroppsmedvetenhet och en känsla av att ingå i något större.

Christina Grape Viding vill också belysa att hon har mött många människor med långvarig smärta i sitt yrkesliv, där kulturella aktiviteter skapat en chans att flytta fokus. Hon har sett förvandlingar av hur deltagare i studier först kommit in lågmälda, ihopkrupna och det har tydligt gått att se hur ont de har. När de sedan deltagit under en tid kommer de in till gruppen med ett helt nytt kroppsspråk och uttryck i sina ansikten. (5,6)

Tips till dig som vill upptäcka mer kultur i vardagen 

Du behöver inte få kultur utskrivet på recept för att få nytta av kulturen! Studierna visar att det är en hel del olika sorters kultur som har möjlighet att ge en positiv effekt. Möjligheterna ser naturligtvis olika ut i olika delar av landet. Men studierna visar att kultur som ger effekt kan vara allting från att gå på en konstutställning, själv skapa konst, sjunga i en kör eller slöjda. Vad brukar du göra, eller vad skulle du vilja testa?

Samlade länkar forskning om kultur: