Yoga som behandling mot långvarig smärta

Yoga som behandling mot långvarig smärta

Kan meditativ yoga vara ett behandlingsalternativ vid långvarig smärta? Just nu pågår en behandlingsstudie som undersöker just detta. Elsa har träffat Joakim Lindqvist, läkare och doktorand vid Karolinska Institutet som driver behandlingsstudien. 

Många personer lever med långvarig smärta som oftast inte kan behandlas bort med hjälp av bara mediciner. Därför blir andra terapiformer en viktig del av behandlingen. Det finns en del studier som visar att meditativa rörelseterapier som yoga och tai chi kan vara ett bra verktyg vid hantering av långvarig smärta.

Just nu pågår en behandlingsstudie för personer med reumatoid artrit eller psoriasisartrit som har en ihållande smärtproblematik. Elsa har träffat doktoranden Joakim Lindqvist som ansvarar för behandlingsstudien. 

Vem är du?

Jag heter Joakim Lindqvist och är läkare och doktorerar just nu på temat smärta vid reumatisk ledsjukdom. Jag har länge haft ett intresse för det som sker i gränslandet mellan vårt psykologiska och fysiska mående och hur dessa två delar hänger ihop. Jag har upplevt att vi inom sjukvården i stor utsträckning är inriktade på att behandla enskilda symtom, medan vi kanske inte är lika framstående i att ta hand om människan som upplever symtomen. Där tycker jag mig se en förbättringspotential.

Vi är just nu mitt uppe i den första omgången av behandlingsstudien där vi undersöker hur yoga kan användas som ett verktyg för hantering av långvarig smärta. Vi har ännu inte analyserat resultat i studien men vi har fått mycket positiv respons från både patienter och kollegor. Det verkar finnas ett intresse och en öppenhet inför den här typen av terapiformer, både i samhället i stort och inom sjukvården. Den skepsis som jag trodde att jag skulle mötas av när jag planerade studien har jag inte stött på.  

Varför är du intresserad av smärtproblematik? 

Jag tycker det är intressant att jobba med smärtproblematik just för att det är ett område där frågan om interaktionen mellan kropp och psyke är väldigt central. Vi kan sällan behandla bort den här typen av långvarig smärta vilket gör att den som lever med det behöver hitta andra sätt att hantera den på.  

Vi vet att långvarig smärta är något som utvecklas till följd av en lokal eller akut smärta som till exempel en inflammerad led. Vi vet också att vissa personer fortsätter att ha ont trots att inflammationen har lagt sig.  

Att leva med långvarig smärta kan ge konsekvenser i det psykiska mående. Det ser ut som om det även verkar lite i den andra riktningen också - alltså att det själsliga måendet påverkar vårt smärtsystem. Om vi mår dåligt själsligt verkar det kunna påverka funktionen i vårt smärtsystem, som att sänka smärttrösklar. Kopplingen mellan vårt kroppsliga och vårt själsliga mående och de mekanismer som verkar i gränslandet däremellan är ett intressant fenomen. Det har kanske varit lite förbisett inom sjukvården men jag hoppas att det kommer få en större plats framöver.

Varför kan yoga fungera vid smärta? 

Det finns flera skäl till att yoga kan vara användbart som behandlingsmetod för långvarig smärta. Vi vet sedan tidigare att fysisk träning är bra vid långvarig smärta och att psykologiskt inriktade terapier, som KBT, också kan vara bra vid smärthantering. Vid yoga, och andra liknande terapiformer, sammanvävs dessa två komponenter på ett naturligt sätt. Yoga som terapiform innehåller både fysiska rörelser och kognitiv, eller psykologiskt inriktad, träning.

Yoga är också något som var och en kan göra själv. Man kan få instruktioner och sedan kan man använda det som en del av sin egenvård. Yoga går också att anpassa för olika sorters grupper och ändamål. När yoga används som terapiform så behöver behandlingsprogrammet utformas efter gruppens förutsättningar och behov. Helst av allt behöver det finnas en kännedom hos den som instruerar om det tillstånd som behandlas.

Inom yoga finns det en uppsjö av olika typer av övningar som kroppsövningar, andningsövningar och meditationsövningar som går att anpassa efter behov. Jag har själv ägnat mig åt yoga i cirka tio år och upplevt att det varit välgörande på flera olika plan, både kroppsligt och själsligt. Jag känner mig övertygad om att det kan vara en form av terapi som kan spela en roll även inom konventionell sjukvård. Det kan vara ett komplement till den riktade symtomlindrande behandlingen. Ett komplement som kan vara en del av en aktiv egenvård, det vill säga vad vi själva kan göra för att optimera vår hälsa.  

Hur går behandlingsstudien till?

Studien är en randomiserad kontrollerad prövning vilket innebär att studiedeltagare lottas till antingen yoga, eller till en kontrollgrupp som får patientutbildning i form av en föreläsningsserie tillsammans med enklare fysioterapi. Föreläsningarna berör aktuella ämnen relaterade till reumatisk ledsjukdom och smärta. Yogapassen består av anpassade kroppsrörelser, så kallade ”asanas”, samt andningsövningar, meditationsövningar och avslappningsövningar. Studien pågår i 16 veckor där båda grupperna träffas en gång i veckan, under cirka 90 minuter och mellan träffarna utförs hemövningar.