Med personen i fokus - istället för sjukdomen

Med personen i fokus - istället för sjukdomen

Just nu finns det ett stort fokus på något som kallas för personcentrerad vård bland hälso- och sjukvården. Det finns tecken som pekar på att det exempelvis kan leda till bättre kontroll vid RA, men vad innebär det i praktiken?

I vården pågår en förändring i riktning mot personcentrerad vård. Ett exempel på den här förändringen är att många börjar använda ordet person i stället för patient. Anledningen är att ordet patient i högre grad betonar sjukdomen, den sjuka kroppen eller kopplingen till en vårdinrättning, medan ordet person lyfter fram människan med sina unika resurser och erfarenheter.

Vid ett vårdbesök där personcentrerad vård används skulle exempelvis en person med RA kunna uppleva att vården arbetar med att försöka skapa en jämbördig relation mellan exempelvis patient och sjuksköterska. Att sjuksköterskan lyssnar lyhört till patienterna och låter deras berättelser utgöra grunden för vården. Det kan leda till både delaktighet och ett oberoende för patienterna. (1)

Det sker även forskning kring personcentrerad vård. I en svensk studie där 70 personer med RA deltog så fanns det en tendens till att de som fick personcentrerad vård fick en lägre sjukdomsaktivitet med mindre svullna leder, jämfört med personer som fick traditionell vård. (2)

Det finns inte någon fastställd definition av begreppet personcentrerad vård. Det beror främst på att det fortfarande är ett nytt område som ständigt utvecklas. Det finns dock några utgångspunkter som är gemensamma för en personcentrerad vård: 

  • Att vården utgår från den unika personen och dennes rätt till hälsa.

  • Att vården efterfrågar personens förmågor och är aktiverande. 

  • Att vården är sammanhållen.

  • Att vården alltid möter varje människa med värdighet, medkänsla och respekt – utgår från ett grundläggande etiskt förhållningssätt (3).

Personcentrerad vård innebär kort och gott att fokusera på hela personen och inte bara på sjukdomen. När vården inför en personcentrerad vård krävs grundläggande förändringar både av hur arbetet i vården organiseras och av de traditionella rollerna. Det krävs nya relationsmönster mellan patienter, vårdpersonal, chefer och vårdteam. Det kräver också nya sätt att se på vårdens styrning. (3)

Fokus på individens egna upplevelser 

En förutsättning för att en person ska ha inflytande på riktigt över sin vård är den egna berättelsen, det vill säga personens egna upplevelser av sin vardag och sin situation. En personcentrerad vård innebär dessutom att hälso- och sjukvårdspersonalen sätter personen som har behov av vård i centrum framför sjukdom, symptom eller tecken på ohälsa, att man ser personen som en beslutskapabel, värdefull och jämbördig samarbetspartner i planering, utförande och uppföljningar av vård och omsorg. (4)

Om vården inte arbetar personcentrerat kan det vara lätt hänt att vårdpersonal låter sin professionella kunskap och erfarenhet ta över. Patientens kapacitet och förmåga att själv prioritera och fatta relevanta beslut utifrån sin situation, sina förutsättningar, mål och önskningar får då inte utrymme att styra vården och sätta upp målen. Det kan då finnas en risk för att patienten blir reducerad till en sjukdom, ett symtom eller ett organ som inte fungerar som det ska.

Varför personcentrerad vård?

Anledningen till att vården ska bli ännu mer personcentrerad grundar sig i de vård-diskussioner som sker både internationellt och i Sverige. Den utgår bland annat från kartläggningar i USA som gjordes för att finna orsaker till återkommande problem som kan ha inneburit risker eller skador för patienter. Studierna visar att ett antal kärnkompetenser är nödvändiga för en god och säker vård och att det är kompetenser som alla professioner i vården måste ha. Personcentrerad vård är en av dessa kompetenser. Andra är: evidensbaserad vård, samverkan i team, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. (4)

Referenser och läs mer:

  1. Larsson, I. (2013) Person-centred care in rheumatology nursing in patients undergoing biological therapy: An explorative and interventional study. School of Health Science, Jönköping.

  2. Bergsten, U., Almehed, K,. Baigi, A., T.H Jacobsson, L. A randomized study comparing regular care with a nurse‐led clinic based on tight disease activity control and person‐centred care in patients with rheumatoid arthritis with moderate/high disease activity: A 6‐month evaluation. Centrum for Person‐Centered Care; University of Gothenburg

  3. Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och Dietisternas
    Riksförbund. (2019) Personcentrerad vård - en kärnkompetens för god och säker vård.

  4. Vårdförbundet. (2015) Vad alla behöver veta om personcentrerad vård.