Natur och kultur för hälsans skull

Natur och kultur för hälsans skull

Har du funderat över hur natur- och kulturupplevelser påverkar vårt mående? Forskning visar att både vistelse ute i naturen och att ägna sig åt kultur som körsång eller att slöjda kan förebygga ohälsa och förbättra välbefinnandet. 

Hur gärna vi än vill kan det vara svårt att prioritera fritidsaktiviteter framför vardagens många måsten. Men kanske är det dags att börja betrakta våra lustfyllda intressen som mer än något vi gör för att bara njuta i stunden? Att packa ryggsäcken och ge sig ut på en runda i naturen, att gå på en konstutställning eller att ägna sig åt musik kan lindra både fysisk och psykisk smärta och faktiskt användas som en del av en behandling eller rehabilitering.

Två ”utetimmar” i veckan gör skillnad

En mycket omfattande brittisk studie – med nästan 20 0000 deltagare – visar att personer som tillbringar minst 120 minuter i veckan ute i naturen upplever bättre hälsa och högre grad av välbefinnande än personer som inte alls besöker naturen under en genomsnittlig vecka. Uppgifterna kommer från Natural England’s – Monitor of Engagement with the Natural Environment Survey (MENE). 

Enligt studien spelar det inte någon roll om de 120 minuterna är sammanhängande eller om besöken delas upp på flera kortare tillfällen. Tröskeln på 120 minuter för att uppnå effekt gäller både män och kvinnor, äldre och yngre vuxna ur olika yrkes- och etniska grupper samt med olika socio-ekonomisk status och hälsa.

Studien visar även på många andra skäl att spendera tid utomhus. Naturen hjälper oss att få perspektiv på livet och är en plats för reflektion, återhämtning och kvalitetstid. Den bidrar också till att sänka våra stressnivåer. (1)

WHO rapporterar samband mellan kultur och hälsa

Under de senaste två decennierna har forskningen om kulturens effekter på hälsa och välbefinnande tagit fart ordentligt. WHO, Världshälsoorgansiationen, har sammanställt resultatet från över 3 000 vetenskapliga studier om just sambandet mellan kultur och hälsa, och deras rapport konstaterar att kultur i form av exempelvis litteratur, bildkonst, musik och dans kan hjälpa den som är kroniskt sjuk och lever med smärta. 

Studiereslutaten visar bland annat att konstterapi kan hjälpa till med självhantering av kroniska och långvariga tillstånd. Konst har också visat sig minska fysiskt och psykiskt lidande och biverkningar av läkemedel. Dansterapi kan lindra symtomen vid psykisk ohälsa och musikterapi kan ha gynnsamma effekter på personer med hjärt- och kärlsjukdom. Vidare har sång visat sig ge lindring vid kroniska tillstånd i andningsorganen och vid cystisk fibros. 

Forskning har också funnit att kultur på recept kan minska ångest, depression och annan psykisk påfrestning. (2)

Kultur med fokus på det friska

Forskning på området har gjorts även i Sverige och i ett svenskt sammanhang. I ett samarbete mellan Smärtcentrum vid Danderyds sjukhus och Stockholms läns landstings kulturförvaltning fick studiedeltagarna möjlighet att bland annat dansa, gå på konstutställning, besöka bibliotek och slöjda. 

I projektet konstaterades att aktiviteterna gjorde det möjligt för deltagarna att för en stund lämna den vardag som till stor del handlade om smärta och att hantera denna. Deltagarna lät sig i allt mindre grad begränsas av sin sjukdom när de deltog i de olika aktiviteterna. Kulturen tog fasta på det friska hos individerna, inte på det sjuka eller på begränsade förmågor. (3)

Körsång ger lyckohormoner

Christina Grape Viding har arbetat som sjuksköterska i 30 år och är doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Hon har studerat hur amatörsångare och professionella sångare påverkas under en sånglektion. 13 av 16 sångelever uppvisade en ökning av oxytocin, det som också brukar kallas för lugn- och ro-hormon, och som ökar vårt välbefinnande. 

– Våra kroppsliga system är hela tiden aktiva och närvarande under sången. Vi blir mer avspända, arbetar med andningen och kan på så sätt få en bättre förmåga att hantera stress. Det kan beskrivas som att sången ger små duschar av lyckohormoner, berättar Christina.  

– Musiken påverkar oss mer än vad vi tror, den kan ge starka upplevelser. Vi blir tvungna att befinna oss här och nu. Den förbättrar vår kroppsmedvetenhet och ger en känsla av att ingå i något större, förklarar Christina. (4)

Källor:

  1. Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing

  2. What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being?

  3. Kultur på recept med långvarig smärta, rapport från ett pilotprojekt

  4. Does singing promote well-being?: An empirical study of professional and amateur singers during a singing lesson.